N Levertijd: 5 werkdagen  N Geen verzendkosten  N Prijzen inclusief BTW  N Levering bij gemeente Best mogelijk voor kermisexploitanten

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Gebruiker van deze voorwaarden is Gemeente Best, Dorpsplein 2, 5683 GA Best

1.2 Afspraken of overeenkomsten met derden, al dan niet in dienstverband van Kermis Best, binden Kermis Best alleen als ze door het bestuur van Kermis Best zijn bevestigd.

1.3 Deze voorwaarden gelden voor rechtspersonen en natuurlijke personen handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en hierna te noemen: Opdrachtgever.

1.4 Ook derden die Opdrachtgever (al dan niet bevoegd) vertegenwoordigen, al dan niet in dienstverband van Opdrachtgever of ingeschakeld door Opdrachtgever, hebben te gelden als Opdrachtgever.

1.5 Kermis Best is gerechtigd haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Kermis Best is tussen Opdrachtgever en Kermis Best van toepassing.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kermis Best en op de totstandkoming, inhoud en de nakoming van alle tussen Kermis Best en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

2.2 Indien zowel Kermis Best als Opdrachtgever naar haar eigen algemene voorwaarden verwijzen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Kermis Best wijst de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2.3 Van de voorwaarden van Kermis Best afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Kermis Best en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.4 Indien Kermis Best een overeenkomst aangaat met Opdrachtgever, aanvaardt Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden op toekomstige overeenkomsten met Kermis Best.

Artikel 3 – Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten, enz. door opdrachtgever. Deze worden pas bindend na bevestiging van de overeenkomst.

3.2 Alle door Kermis Best bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk maar binden Kermis Best niet.

3.3 Kermis Best aanvaardt bij een aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de Opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, en ook niet voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1 De overeenkomst tot stand na schriftelijke aanvaarding door Kermis Best. Kermis Best aanvaardt de overeenkomst door middel van een opdrachtbevestiging.

4.2 Indien de opdrachtbevestiging afwijkt van de opdracht zoals door Opdrachtgever voorgelegd, komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig de opdrachtbevestiging.

4.3 Gegevens betreffende het aanbod van Kermis Best zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht, vouw, ril, enz., alsmede (overige) gegevens op de website van Kermisbest.nl zijn voor Kermis Best niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

4.4 De Opdrachtgever dient bestanden kant-en-klaar aan te leveren, conform de aanleverspecificaties van Kermis Best.

4.5 Opdrachtgever machtigt Kermis Best om de opdracht door een derde partij, op een door Kermis Best gewenst tijdstip, te laten uitvoeren.

Artikel 5 – Wijziging van de opdracht

5.1 Door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.

5.2 Door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Kermis Best ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever.

5.3 Door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Kermis Best wordt overschreden. Deze mogelijke levertijdoverschrijding komt voor risico van Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever Kermis Best voor eventuele gevolgen daarvan niet kan aanspreken.

Artikel 6 – Annuleren

6.1 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Kermis Best met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

6.2 Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de reeds door Kermis Best gemaakte kosten en eventuele overige schade te vergoeden.

6.3 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Kermis Best zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen, dit naar het beslissende oordeel van Kermis Best.

6.4 Kermis Best heeft te allen tijde het recht de opdracht te annuleren.

Artikel 7 – Prijzen

7.1 Alle prijzen van Kermis Best zijn exclusief omzetbelasting en inclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

7.2 De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

7.3 Kermis Best behoudt het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Kermis Best heeft daarnaast het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.

7.4 Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen maar zij in een jaar voorafgaand aan de overeenkomst, overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de dan geldende tarieven worden berekend.

7.5 De opdracht omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen. Meerwerk wordt door Kermis Best extra in rekening gebracht en behelst de diensten of producten waarvoor geen prijs is overeengekomen in de opdrachtbevestiging, zoals eventueel ontwerp en opmaak, gewijzigde specificaties of instructies of door Kermis Best te maken kosten vanwege het niet kant-en-klaar aanleveren van drukbestanden door Opdrachtgever. Kermis Best is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen in geval van meerwerk.

7.6 Kermis Best is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen in geval van extra bewerkelijke tekst, onduidelijk en / of onjuist aangeleverde bestanden of materialen door Opdrachtgever, en alle soortgelijke toeleveringen door Opdrachtgever die Kermis Best tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs waren te verwachten.

Artikel 8 – Betaling

8.1 Opdrachtgever is ertoe verplicht het factuurbedrag te allen tijde volledig en tijdig te betalen, zonder opschorting, verrekening of inhouding.

8.2 Opdrachtgever treedt door het enkele niet tijdig en / of volledig betalen en / of anderszins tekortschieten in de nakoming van zijn verbintenis, in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

8.3 Indien Opdrachtgever niet tijdig en / of volledig betaalt en / of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, is Opdrachtgever verplicht alle vanwege de tekortkoming te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te betalen aan Kermis Best. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,00.

8.4 Indien Opdrachtgever niet tijdig en / of volledig betaalt en / of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, is hij vanaf de dag dat hij in verzuim is getreden een rente verschuldigd ter vergoeding van de vertraging in de voldoening van de op hem rustende verbintenis. De rente bedraagt 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand geldt.

8.5 Opdrachtgever is ertoe gehouden op eerste verzoek van Kermis Best zekerheid te stellen voor alle aan Kermis Best te betalen bedragen te voldoen, waarbij de gestelde zekerheid ook vergoeding van bijkomende kosten en rente dekt.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

9.1 Levering door Kermis Best geschiedt onder voorbehoud van eigendom. Zolang Kermis Best geen volledige betaling van Opdrachtgever (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Kermis Best.

9.2 Kermis Best heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, er beslag wordt gelegd op (een deel van) zijn vermogen en voorts ingeval van faillissement, surseance van betaling of de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, in die zin dat hij dat zelf aanvraagt, het wordt aangevraagd of het wordt uitgesproken.

9.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de Opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 10 – Levering, oplevertermijnen en verzending

10.1 Kermis Best heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen.

10.2 Opgegeven leveringstermijnen door Kermis Best gelden nooit als fatale termijnen maar altijd als indicatie.

10.3 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Kermis Best zijn.

10.4 Indien Opdrachtgever wijzigingen in de specificaties wenst of in gevallen als omschreven in artikel 7.5, vervalt de oorspronkelijk opgegeven levertijd.

10.5 Kermis Best is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het feit dat levering niet binnen de gestelde termijn kan plaatsvinden.

10.6 Kermis Best treedt niet eerder in verzuim, dan nadat Opdrachtgever haar een nieuwe redelijke termijn heeft gegeven om te leveren, minimaal ter hoogte van de oorspronkelijke levertermijn en Kermis Best deze termijn overschrijdt. Dit geldt niet als de overschreden levertermijn Kermis Best niet kan worden toegerekend.

10.7 Verzending is altijd voor risico van de Opdrachtgever. De verzending geschiedt op de wijze als door Kermis Best aangegeven. Wenst de Opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder meer door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever.

10.8 Opdrachtgever is verplicht tot afname van hetgeen Kermis Best krachtens overeenkomst aan hem levert. Kermis Best zal het te leveren werk en / of de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever opslaan, gedurende maximaal 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Na verloop van 14 dagen vernietigt Kermis Best het bestelde terwijl Opdrachtgever tot nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst gehouden blijft.

Artikel 11 – Klagen

11.1 Opdrachtgever is verplicht het geleverde grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Kermis Best daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.

11.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen drie werkdagen na de dag van de levering Kermis Best wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op klagen.

11.3 Kermis Best dient door Opdrachtgever in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren, bij gebreke waarvan zijn recht op klagen komt te vervallen. Het door Kermis Best geleverde geldt in ieder geval als deugdelijk, indien Opdrachtgever het geleverde of een deel ervan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

11.4 Indien de klacht naar het oordeel van Kermis Best juist is, zal Kermis Best een vergoeding betalen tot maximaal de factuurwaarde van de goederen waarover geklaagd is, of de goederen waarover geklaagd is gratis vervangen, dit ter beoordeling door Kermis Best en pas na terugzending van de goederen waarover geklaagd is door Opdrachtgever in de originele toestand.

11.5 Kermis Best heeft, in geval van levering van drukwerk, het recht 10% meer of minder drukwerk te leveren dan is overeengekomen, met dien verstande dat de Opdrachtgever verplicht is 10% meer of minder te ontvangen c.q. te betalen, tenzij anders overeengekomen.

11.6 Productspecificaties en –eigenschappen zijn toegelicht op de website van Kermis Best. Kermis Best is er niet toe gehouden de order van Opdrachtgever op geschiktheid te controleren. Eventuele klachten dienaangaande zullen als onterecht worden afgewezen.

11.7 Het indienen van een klacht ontslaat Opdrachtgever nooit van haar verplichting om de factu(u)r(en) van Kermis Best volledig en tijdig te betalen.

Artikel 12 – Afwijking

12.1 Afwijkingen bij kleurendruk, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in kwaliteit, lettertype, kleur, vouw, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring of klagen.

12.2 Voor papier zijn afwijkingen in het gramgewicht per vierkante meter naar boven en naar beneden toelaatbaar.

Artikel 13 – Wanprestatie en ontbinding

13.1 Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis(sen), treedt hij door de enkele tekortkoming in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

13.2 Kermis Best heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden. Kermis Best heeft in ieder geval het recht om de overeenkomst te ontbinden indien:

 • de inhoud van de geplaatste order naar het beslissende oordeel van Kermis Best in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde of betamelijkheid;
 • het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
 • op Opdrachtgever de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
 • Opdrachtgever een onderhands akkoord aanbiedt aan diens schuldeisers;
 • beslag op of onder (een deel van) het vermogen van Opdrachtgever wordt gelegd;
 • Opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden;
 • de zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever wijzigt;
 • Opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

13.3 Het recht van Kermis Best in het geval als in artikel 13.2 bedoeld, komt haar toe zonder dat zij Opdrachtgever een ingebrekestelling hoeft te sturen en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

13.4 Opdrachtgever is verplicht de voor Kermis Best ontstane schade, ter hoogte van tenminste het factuurbedrag van de order, te vergoeden indien Kermis Best zich beroept op artikel 13.2, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, alles onverminderd het recht van Kermis Best op vergoeding van kosten, schade en rente zoals bepaald in artikel 8.2 en 8.3.

Artikel 14 – (Intellectuele) eigendomsrechten

14.1 Op alle door Kermis Best verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt Kermis Best alle rechten, waaronder het intellectuele eigendomsrecht. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Kermis Best. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven eigendom van Kermis Best en dienen op haar eerste verzoek binnen 24 uur geretourneerd te worden.

14.2 Opdrachtgever betaalt enkel een vergoeding voor de geleverde diensten en niet voor de eigendomsrechten of voor de rechten op verdere vermenigvuldiging.

Artikel 15 – Overmacht

15.1 Buitengewone omstandigheden die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Kermis Best overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.

15.2 Als buitengewone omstandigheden gelden bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, technische belemmeringen in het productieproces bij Kermis Best, internetstoring, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Kermis Best of de Opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Kermis Best, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Kermis Best.

15.3 Kermis Best is in geval van overmacht gerechtigd om of de overeenkomst te annuleren, op te schorten of te wijzigen, totdat de situatie van overmacht is geëindigd.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

16.1 Kermis Best is niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever in verband met de uitvoering van deze overeenkomst lijdt, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kermis Best.

16.2 In het geval Kermis Best, ondanks het bepaalde in de overeenkomst, aansprakelijk is voor schade jegens de Opdrachtgever is de aansprakelijkheid van Kermis Best beperkt tot een bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten verzekering wordt uitbetaald.

16.3 Wanneer om welke reden ook geen uitkering krachtens de in lid 2 bedoelde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door Kermis Best inzake de betreffende overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening is gebracht dan wel maximaal nog in rekening kan worden gebracht.

16.4 Kermis Best staat niet in voor eigenschappen van het geleverde, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend houdbaarheid, hechting, kleur, glans, licht- of kleurechtheid, slijtvastheid enz.

Artikel 17 – Garantie en vrijwaring

17.1 Opdrachtgever vrijwaart Kermis Best volledig tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade of kosten, die derden geldend (kunnen) maken.

17.2 Opdrachtgever garandeert Kermis Best, dat met zijn opdracht aan Kermis Best en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de door Opdrachtgever geleverde bestanden zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend kopie, modellen, tekeningen, boeken, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere wet- of regelgeving op het gebied van het auteursrecht, intellectuele eigendomsrecht, industriële eigendomsrecht dan wel op grond van onrechtmatige daad.

17.3 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 17.2 van dit artikel naar het redelijke en beslissende oordeel van Kermis Best twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Kermis Best bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Kermis Best door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt.

17.4 Indien Kermis Best voor enige schade door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal Opdrachtgever haar volledig vrijwaren en Kermis Best alles vergoeden wat zij aan deze derde en als –direct en indirect- gevolg van deze aansprakelijkstelling dient te voldoen, waaronder maar niet uitsluitend, de schadevergoeding, winstafdracht, rente, incassokosten en de werkelijke kosten van de juridische bijstand.

Artikel 18 – Privacy

18.1 Kermis Best respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer de website van Kermis Best wordt bezocht, worden gegevens alleen verzameld om optimale dienstverlening te bieden.

18.2 Het doel van het verzamelen van de gegevens is het verwerken van bestellingen, de betaling en de bezorging daarvan ten behoeve van Opdrachtgever en het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van Kermis Best.

18.3 De persoonsgegevens worden alleen voor de in dit artikel beschreven doelen verwerkt. De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Kermis Best geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

18.4 Ingeval van vragen over het privacybeleid van Kermis Best, dan kan contact worden opgenomen via mail of tel. 14 0499

Artikel 19 – Recht- en forumkeuze

19.1 Op alle door Kermis Best gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

19.2 In alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, is de rechtbank Oost Brabant, locatie Eindhoven bevoegd daarvan kennis te nemen, tenzij de sector kanton bevoegd is in welk geval de wettelijke regels rondom de relatieve bevoegdheid gelden.

Vragen?
mail naar info@topixx.nl

 • Deze website wordt in opdracht van de gemeente Best beheerd door Studio Topixx.
 • Alle transacties lopen via een beveiligde omgeving.
 • Gemakkelijk te bestellen en snelle levertijden.
 • Voor kermisexploitanten is het ook mogelijk om de producten te laten afleveren op het gemeentehuis en ze tijdens de opbouwperiode van de kermis op te halen.